(Bahasa) “Prajurit Batavia Sakti” yang memang Sakti…